top of page

קורסים והכשרות

הנהלת חשבונות

קורס הנהלת חשבונות 1 +2 בסיסי ומתקדם

קורס בפיקוח משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

 

אודות הקורס:

קורס הנהלת חשבונות מהווה תשתית לכל המקצועות החשבונאיים.

הנהלת חשבונות מהווה כלי בקרה של הארגון על תהליכי ההכנסות וההוצאות המתקיימים בו.

מנהל החשבונות מבצע רישום שיטתי ועדכני של כלל הפעולות הכספיות המתנהלות בארגון ומרכיבות את המחזור העסקי שלו.


נושאי הלימוד:

מקצועות תשתית : תורת המסחר והמשק, סוגי התאגדויות, 

מושגי יסוד: בכלכלה, בנקאות וביטוח, שיקים, שטרות וכרטיסי אשראי, 

מערכת המיסים בישראל – ידיעה כללית.


מקצועות תומכים: חישובים מסחריים – כלים מתמטיים חיוניים לשם יישום נכון של הכללים החשבונאיים. חישובי רווח והפסד , חישובי הנחות, חישובי ריבית, הצמדה והפרשי שער, יחס ופרופורציה, טורים(סדרות) חשבוניים והנדסיים, נכיון שטרות ושיקים לפרעון עתידי.


חשבונאות מעשית: יישום מעשי של כלל נושאי הלימוד בחשבונאות פיננסית באמצעות תוכנת מחשב.


תנאי קבלה למסלול:

הקורס מיועד למעונינים לעסוק בתחום הנהלת החשבונות.


תנאי קבלה:

12 שנות לימוד / תעודה של 11 שנות לימוד ועמידה בבחינת כניסה במתמטיקה ברמה של 11 ש"ל.

מי שעמד בבחינת בגרות במתמטיקה ביחידת לימוד אחת לפחות יהיה פטור מבחינת הכניסה.

ועדת קבלה


דרישות הקורס ובחינות:

נוכחות בהיקף של 85% מהשיעורים.

מעבר בחינה עיונית מטעם משרד הכלכלה – הנהלת חשבונות סוג 1+2 (בסיסי+מתקדם)

מעבר בחינה מעשית מטעם משרד הכלכלה – חשבונאות מעשית ממוחשבת סוג 1+2 (בסיסי +מתקדם).

קורסים נוספים

bottom of page