top of page

קורסים והכשרות

בודק שכר מוסמך

מיועד לרו"ח, יועצי מס, חשבי שכר

תפקידו של בודק שכר מוסמך במקום העבודה הוא לוודא את התאמת תנאי העבודה והשכר של העובדים. תפקידו לאתר חריגים והפרת זכויות עבודה מכוח חוקי מגן והסכמים קיבוציים, ובין מקבל השירות לקבלן נותן השירות באמצעות עובדיו.


בודק שכר מוסמך הינו תפקיד חדש אשר נגזר מדרישות החוק "הגברת האכיפה של דיני העבודה, התש"ע – 2010". התפקיד דורש ידע רב, ניסיון בחשבות שכר ובקרה, שליטה בחוקי העבודה וביטוח לאומי, הכרת הסכמי עבודה ויכולות תחקור.


התפקיד כולל: בדיקות חוזה עבודה, מערכת שכר, תשאול עובדים, כתיבה והגשת דוח למזמין השירות, ומתן עדות מומחה בבית משפט.


קורס זה מיועד לעוסקים בתחום ראיית חשבון, יועצי מס וחשבי שכר, אשר מעוניינים להרחיב את ההסמכה שלהם לתחום זה.


קורס בפיקוח משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

קורסים נוספים

bottom of page